Címkék

Feedek

postapoc.net

Postnomad 2020.10.12. 15:10

Rozsdás égbolt

Címkék: apocalypse abandoned artwork concept art

Történt egyszer, hogy a Social Quantum és a RENDERU.COM kreatív pályázatot írt ki 'A civilizáció vége' címmel. Olyan (2D-3D) alkotásokat vártak az indulóktól, amik a posztapokaliptikus sémáknál egy kicsit mélyebbre ásnak, megpróbálják a világvége komor, esetleg fenséges atmoszféráját új szemszögből megmutatni. Ahol a haldokló városóriások eldugott sarkaiban még pislákol az élet, ahol utoljára megtörténhet valami csoda. Bár a verseny nyertes pályázatait nem sikerült előkotornunk az internet gyomrából, az orosz Michael Black Rozsdás égbolt című munkája nem kerülhette el figyelmünket.

A render farmnak egy órájába telt (nagyjából 50 óra egy gépre bontva), míg végzett az eredetileg 7000x12000 pixeles képpel. A végeredmény lenyűgöző lett, nézzétek, gyönyörködjetek benne ti is!

rustyskies_by_michaelblack.jpg

rusty_skies-01-sentinel.jpg

rusty_skies-02-observer.jpg

További részletek: artstation.com/michael_black

Szólj hozzá!

Postnomad 2020.08.10. 17:01

Járványvédelmi intézkedés 1918-ban

Címkék: protection infection Good to know

"A főváros valamennyi színházaiban, a mulatóhelyeken (orfeum, kabaré stb.), a mozgófényképszinházakban, a cirkuszokban és a mutatványos bódékban folyó hó 21-étől (hétfő) kezdve az előadásokat november hó 3-áig bezárólag beszüntetem. Ugyanerre az időre a hangversenyek, alkalmi előadások, sportmérközések, nép- és táncmulatságok* társasvacsorák és bankettek, általában mindennemű nyilvános társasösszejövetelek tartását, — nemkülönben gyűléseket, csoportosulásokat és felvonulásokat megtiltok."

A spanyolnátha („La Grippe”) 1918–19-ben az influenza A nevű vírusának a történelem egyik legnagyobb járványa volt, amely a Föld teljes lakosságának mintegy 3-5 százalékát elpusztította. Már 1918-ban több áldozatot követelt, mint az egész első világháború. 1918. októberben és novemberben tetőzött, majd decembertől kezdve egyre kevesebb áldozatot követelt. A két évben mintegy 21 millió, más becslések szerint 27-50 millió áldozatot követelt a világon.

1918_influenza.jpg

 

A korabeli falragasz teljes szövege:

Az 1876. évi XIV. t.-c. 157. §-a e) pontjában biztosított jogomnál fogva a közegészségügyi bizottságnak, mint járványbizottságnak meghallgatása és javaslata alapján a következőket rendelem el:

1. Az idézett törvény 33., 34. §-a, valamint a 157. §. e) pontja alapján elrendelem, hogy minden állami, községi, felekezeti- és magán-tanintézetek, u. m. kisdedóvó, elemi-, ipari és kereskedelmi tanonc-, polgári- és középiskola, a tanítóképző intézetek, az ipariskolák, az említett iskolákkal kapcsolatosan, vagy önállóan működő tanfolyamok, egyszóval a tudományos és műegyetemek kivételével az összes oktatási intézmények, ideértve a zeneiskolákat és tanfolyamokat, gyorsíró-, gépíró-, nyelv- és egyéb tanfolyamokat, tánciskolákat stb. is, a 135.281/1918—X. számú rendeletemben megállapított határidőn (f. é. október hó 20.) túl folytatólagosan folyó évi november 3-ig (vasárnap) bezárólag zárva tartassanak és hogy azokban ezen idő alatt a tanítás, vagy foglalkoztatás szüneteljen. A napközi otthonokra és a tanonctartással összekötött műhelyoktatásra, ahol a tanulókellátásban is részesülnek, ez a rendelkezésem ki nem terjed.


2. Az összes közúti közlekedési eszközök (villamos és társaskocsik) belsejében az állóhelyeket folyó évi október hó 21-étől (hétfő) kezdve november hó 3-ig (vasárnap) bezárólag beszüntetem; az első perronon négy, a hátsó perronon öt utasnál több helyet nem foglalhat. A földalatti villamosvasúton megengedett állóhelyek számát a kocsik belsejében kifüggesztett táblák tüntetik fel. Elrendelem továbbá, hogy a kocsik ablakai az egyik oldalon az időjárásra való minden tekintet nélkül állandóan nyitva legyenek. A kocsiknak a végállomásokon való szellőztetése, tisztogatása és fertőtlenítése iránt külön rendeletben intézkedem.


3. A főváros valamennyi színházaiban, a mulatóhelyeken (orfeum, kabaré stb.), a mozgófényképszinházakban, a cirkuszokban és a mutatványos bódékban folyó hó 21-étől (hétfő) kezdve az előadásokat november hó 3-áig bezárólag beszüntetem. Ugyanerre az időre a hangversenyek, alkalmi előadások, sportmérközések, nép- és táncmulatságok* társasvacsorák és bankettek, általában mindennemű nyilvános társasösszejövetelek tartását, — nemkülönben gyűléseket, csoportosulásokat és felvonulásokat megtiltok.


4. Elrendelem, hogy a vendéglők, éttermek, kifőzések, kávéházak, kávémérések, tej- és ivócsarnokok, korcsmák és italmérések folyó hó 21-étől (hétfő) kezdve november hó 3-ig (vasárnap) bezárólag legfeljebb este 10 óráig tarthatók nyitva.
Ez a rendelkezésem nem terjed ki a pályaudvarok és vásárcsarnokok környékén lévő azokra a vendéglőkre és kávéházakra, amelyekre nézve a zárórarendelet ezidőszerint is kivételeket állapít meg.
Elrendelem, hogy a kávéházakat délelőtt II órától I óráig, a vendéglöhelyiségeket pedig délután 4 órától 6 óráig — a kiszolgálás felfüggesztése mellett — alaposan ki kell takarítani és szellőztetni.


5. Kötelezem a köz- és magánhivatalok, gyárak, üzletek, ipartelepek, műhelyek és egyéb munkatelepek vezetőit, illetve tulajdonosait, hogy az alkalmazottak, illetve munkások részére megfelelő mosdóberendezéseket bocsássanak rendelkezésre és gondoskodjanak arról, hogy az alkalmazottak a munkahelyről való távozás előtt kezüket megmossák; kötelezem a 4. pontban felsorolt üzletek tulajdonosait, hogy vendégeik számára az üzlethelyiségben mosdóberendezésről gondoskodjanak.


6. A közönség gyógyszerellátásának zavartalan és gyors lebonyolítása érdekében elrendelem, hogy a főváros területén lévő gyógyszertárakat esti 9 óráig nyitva kell tartani,


7. Az influenza-járvány ellen való védekezés ügyében folyó évi szeptember hó 30-án közzétett hirdetményemben foglalt „Tudnivalókéra újból nyomatékosan felhívom a lakosság figyelmét. Ezalkalommal is figyelmeztetem a közönséget, hogy a saját érdekében tartózkodjék a vendéglők, kávéházak, pálinkamérések, vasúti- és egyéb váróhelyiségek, klubbok, egyesületek, körök, gyűlések és általában mindazon helyek látogatásától, ahol nagyobb tömegek szoktak összejönni; figyelmébe ajánlom a közönségnek, hogy az ájtatossági helyek (templomok, imaházak, búcsuk stb.) gyakori, illetve tömeges látogatásától tartózkodjék. Megkerestem az egyházi hatóságokat, hogy a tömeges összejövetelre alkalmat nyújtó istentiszteletek és egyházi szertartások korlátozása érdekében a saját hatáskörükben sürgősen intézkedjenek; végül tartózkodjék a közönség a temetéseken való részvételektől és a temetőknek, különösen a közelgő Mindszentek és Halottak napján való látogatásától is.
Nagymértékben hozzá fog járulni maga a közönség a járvány elfojtásához, ha tartózkodik a vasutak és helyi közlekedési eszközök használatától oly esetekben, midőn azoknak igénybevétele nem feltétlenül és elkerülhetetlenül szükséges. Figyelmeztetem az utazóközönséget, hogy nem tiszta vagy az utazóközönség egészségére más okból veszélyesnek látszó csomagoknak és tárgyaknak a közúti közlekedési eszközökre való fölvételétől a közlekedési vállalatokat külön rendeletben máris eltiltottam.


8. Értesítem a közönséget, hogy az influenza-betegek tejjel való ellátásának biztosítása érdekében utasításomra a központi tejhivatal (IV. kér., Bécsi-utca I.) a kezelőorvos igazolványa alapján tejutalványt állít ki és a tejárusító üzletek kötelesek ezekre az utalványokra az előírt mennyiségű tejet az utalványosnak kiszolgáltatni. A központi tejhivatal délelőtt 8 órától este 7 óráig adja ki az utalványokat. Figyelmeztetem az orvosokat, hogy a tej utalványokat csakis az arra tényleg rászoruló influenza-betegeknek állítsák ki, mert az etekintetben elkövetett felületes eljárást oly visszaélésnek fogom minősíteni, a melyet a 119.225/918—Vili. sz. rendelet alapján szigorúan megfogok torolni. Gondoskodtam arról, hogy a betegek ápolásához szükséges jég mindenkor kellő mennyiségben rendelkezésre álljon; a gyógycélokra szolgáló jég a következő helyeken kapható:
I., Attila-körút 51; I., Fehérvári-út 19 a; II., Margit-körút 38; VI., Andrássy-út 55; VII., Dob-utca 80; Vili., Práter-utca 45; X., Jászberényi-út 7. szám alatti gyógyszertárakban, továbbá Szabó Benedek fűszeresnél, III., Polgár-tér; Weisz G. és Társa jégkereskedőnél, VI., Szerecsen-utca 38., végül a Magyar Élelmiszerszállító részvénytársaság telepén IX., Tóth Kálmán-utca 8. szám alatt.
Felhívom a közönség figyelmét arra, hogy a betegek kezeléséhez és általában a tisztálkodáshoz szükséges vizet éjjelre is kellő mennyiségben készletben tartsa, mert a vízvezetéket a nappali vízellátás biztosítása érdekében éjjelre továbbra is zárva kell tartani.


9. Értesítem a gyakorló orvosokat, hogy a betegszállítások megkönnyítése végett a Váci-úti fertőtlenítő intézetben (Telefon: 116—80 és 116—81), továbbá a Gyáli-úti fiókfertőtlenítő intézetben (Telefon: József 35—51, József 35—52 és József 35—80) nappal és éjiéi állandó orvosi ügyeletes szolgálat van rendszeresítve. A kórházba szállítandó influenza-beteg nevét és lakását a fertőtlenítő intézet ügyeletes orvosával telefonon kell közölni, aki a helyi viszonyok és a betegséggel kapcsolatos szövődmények (komplikációk) mérlegelése alapján azonnal gondoskodni köteles a beteg élsz állítás áról és kórházba való utalásáról.
3 Újból is nyomatékosan figyelmeztetem a gyakorló orvosokat, hogy csakis olyan betegek kórházi felvételét kérjék, kiknek kórházban való elhelyezése bajuk súlyosságánál vagy egyéb körülmények folytán feltétlenül szükséges, mert különben a rendelkezésre álló kórházi férőhelyek egyhamar betelnek és a valóban súlyos betegek elhelyezését biztosítani nem tudjuk.


10. Az influenza betegek orvosi kezelésének gyorsítása és könnyítése érdekében intézkedtem, hogy az orvosok a főkapitányság által kiállítandó zöld színű igazolványokkal láttassanak el, mely igazolványok feljogosítják az orvosokat arra, hogy a szabad és erre a célra kirendelt bérkocsikat a szabályszerű viteldíjak ellenében igénybe vegyék, nemkülönben arra is, hogy a villanyos vasutak megálló helyein a felszállásnál másokkal szemközt elsőbbségben részesüljenek. A közlekedési vállalatokat idevonatkozólag megfelelően utasítottam. A bérkocsik igénybevételére vonatkozó részletes rendelkezéseket a székesfővárosi államrendőrség főkapitánya fogja megállapítani


11. Aki a jelen rendeletemben foglalt rendelkezéseket be nem tartja, azokat megszegi vagy kijátssza, a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. t.-c., amennyiben pedig cselekménye vagy mulasztása az 1878. évi V. t.-c.-be iktatott büntetőtörvénybe vagy a kihágásokról szóló 1879. évi XL. t.-c.-be ütközik, ezen törvények alapján fog büntettetni.
Felhívom a főváros közönségét, hogy a jelen felhívásomban foglalt rendelkezéseket pontosan tartsa be s a maga részéről is minden erejével támogassa a hatóságot a járvány elleni védekezésben.

Szólj hozzá!

Postnomad 2020.06.16. 14:37

Posztapokaliptikus mesefigurák

Címkék: game apocalypse artwork concept art

Talán sokak számára ismerős a Toy Story eleven lurkója, Sid, aki húga játékait saját elképzelései szerint torzítja el. Vagy, ha ő nem, hát a Karácsonyi Lidércnyomásból Jack, aki nem egészen érti még az ajándékozás örömét, és karácsonyra bizarr játékokkal lepi meg a gyerekeket. Hasonlóan hozzájuk Y. Nakajima japán művész is sajátos felfogásban közelít a mesefigurákhoz, aki gyermekkorunk kedvenceit egy posztapokaliptikus álomban kelti újra életre. Gyönyörködjetek bennük kedvetekre!

01_3.jpg

02_3.jpg

03_3.jpg

04_3.jpg

05_3.jpg

06_2.jpg

07_2.jpg

08_2.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg

A művész munkáit ezeken a csatornákon éred el: INSTA YouTube Facebook

1 komment

Postnomad 2019.06.06. 13:06

Mi mindent jól csináltunk...

Címkék: protection catastrophe artwork radioactivity

'Bár a szovjet vezetés próbálta eltitkolni a katasztrófát, de nem lehetett sokáig hallgatni a baleset bekövetkeztéről. A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetének néhány munkatársa a balesetet követő délelőttön egy utcai telefonfülkéből több budapesti és megyeközponti óvodát, bölcsődét hívott fel telefonon, figyelmeztetve a pedagógusokat, hogy „olyan erős a nap sugárzása, hogy az veszélyes lehet a gyerekekre”. Az óvodákból terjedt aztán tovább suttogva a figyelmeztetés.' (wiki)

az-5_950x950.jpg

az-6_950x950.jpg

az-5_logo.jpg

chernobyl_logo.jpg

we_did_logo.jpg

fotó: shutterstock

Szólj hozzá!

Postnomad 2019.05.28. 17:54

Autók, amik az enyészeté lettek

Címkék: abandoned vehicle

Van egyfajta szépsége az enyészetnek. Valami különös báj, amit az elmúlás nem ragad magával. Valami az egykori szépségből, ami örökké megmarad. A magukra hagyott autókat szemlélve jutott eszünkbe mindez. Más ez, mint a romos épületek szomorúsága. Inkább olyan, mint egy hosszú álom, amiből nincs felébredés.

03_by_lellander82.jpg

forrás: www.instagram.com/lellander82

 

 

03_by_maria_urbex.jpg

forrás: www.instagram.com/maria.urbex.photography

 

 

01_by_alexplore23.jpg

forrás: www.instagram.com/alexplore23

 

 

01_by_allabandoned.jpg

forrás: www.instagram.com/itsabandoned

 

 

01_by_broad_brook.jpg

forrás: www.instagram.com/broad_brook

 

 

01_by_christophe_van_de_walle.jpg

forrás: www.instagram.com/christophe_van_de_walle

 

 

01_by_johnnygenne.jpg

forrás: www.instagram.com/johnnygenne

 

 

01_by_lellander82.jpg

forrás: www.instagram.com/lellander82

 

 

01_by_maria_urbex.jpg

forrás: www.instagram.com/maria.urbex.photography

 

 

01_by_rebel4acause.jpg

forrás: www.instagram.com/rebel4acause

 

 

01_by_urbex_and_prestige.jpg

forrás: www.instagram.com/urbex_et_prestige

 

 

02_by_alexplore23.jpg

forrás: www.instagram.com/alexplore23

 

 

02_by_christophe_van_de_walle.jpg

forrás: www.instagram.com/christophe_van_de_walle

 

 

02_by_lellander82.jpg

forrás: www.instagram.com/lellander82

 

 

02_by_maria_urbex.jpg

forrás: www.instagram.com/maria.urbex.photography

 

 

02_by_urbex_and_prestige.jpg

forrás: www.instagram.com/urbex_et_prestige

 

 

03_by_alexplore23.jpg

forrás: www.instagram.com/alexplore23

 

 

7 komment

Postnomad 2019.04.10. 13:27

ALIEN40 rövidfilmek

Címkék: movie infection

alien_shorts.jpg

Az Alien (Nyolcadik utas: a Halál) 40. évfordulóját a 20th Century Fox és az IGN egy 6 részes minisorozattal ünnepli. Ezek március 29. és április 26. között hetente kerülnek bemutatásra, mi sem akarunk lemaradni róla, ti se tegyétek!

 

 

ALIEN: CONTAINMENT

 

 

 

ALIEN: SPECIMEN

 

 

 

ALIEN: NIGHT SHIFT

 

 

 

ALIEN: ORE

 

 

 

ALIEN: HARVEST

 Bemutató: április 26.

 

 

ALIEN: ALONE

Bemutató: április 26. 

 

Szólj hozzá!

Postnomad 2018.06.07. 17:00

Thomas Dubief magára maradt harcosai

Címkék: apocalypse abandoned artwork concept art

'Thomas Dubief harcosai és félvad kreatúrái egy disztópikus jövő túlélői. A magára hagyott világ bomló maradványai között kóborolnak, a letűnt kor megmaradt ipari hulladékait kovácsolják páncéllá. Ez az egyetlen esélyük, hogy életben maradjanak.' - ihartmyart.com

Thomas Dubief egy negyvenes éveit taposó francia vizuális polihisztor. Képzőművész, fotográfus, illusztrátor, gyűjtő és világok teremtője. Ennél sokkal többet nem tud róla az internet, így személye ugyanúgy arctalan marad számunkra, mint az általa megálmodott borús jövő lakói.

thomas_dubief_01_spoiler.jpg

thomas_dubief_02_ussmonitor.jpg

thomas_dubief_03_velite.jpg

thomas_dubief_04_templar.jpg

thomas_dubief_05_femalewarrior.jpg

thomas_dubief_06_usssheridan.jpg

thomas_dubief_07_myrmidon_a10thunderbolt.jpg

thomas_dubief_08_merrimack.jpg

thomas_dubief_09_fascine.jpg

thomas_dubief_10_narrhavas.jpg

thomas_dubief_10_velite.jpg

thomas_dubief_11_hastali.jpg

thomas_dubief_12_princeps.jpg

thomas_dubief_13_tankboy.jpg

thomas_dubief_14_centurion.jpg

thomas_dubief_15_capitainebugarach.jpg

thomas_dubief_16_seaurchin.jpg

thomas_dubief_17_majordundee.jpg

thomas_dubief_18_triarii.jpg

thomas_dubief_19_mermaid.jpg

1 komment

Postnomad 2018.06.04. 16:08

ABARTH, avagy a skorpió átka

Címkék: fashion abandoned vehicle

Az ABARTH egy egészen különleges videóval hozta meg a kedvünket a vagány 124 Spider roadsterhez. Legtöbbünknek ugyan elérhetetlen marad a 12 milliós játékszer, de az összeomlás után az ára aligha lesz visszatartó erő, hogy padlóig nyomjuk a gázpedált.

1 komment

süti beállítások módosítása